Eğitim / Eğitim Programı / İlkokul Eğitim Programı

İlkokulda temel hedefimiz, özgüven sahibi çocuklar yetiştirmektir.

Öğretim, bilgi boyutudur. Bilgi çağında, her alanla ilgili bilgilerin eksiksiz ve sağlıklı olarak verilmesi zorunludur. Martı Koleji, bilgiye ulaşmada kaynak, araç, gereç ve eğitim teknolojilerinden yararlanmayı ve bunları uygulayabilecek anlayışta, değişim ve gelişim sürecine hızla uyabilen, uzman yönetici ve eğitimcileri seçmeyi ilke edinmiştir. Kurumumuzda, modern eğitim uygulamalarının yanı sıra, eğitim değerini yücelten, sanatsal, eğitsel, sosyal etkinlikler, anasınıfından başlayan yabancı dil, dans, müzik, yaratıcı drama, tiyatro, satranç, seramik dersleri ve spor etkinlikleriyle, üst sınıflarda fen ve bilgi teknolojilerine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

1., 2., 3. ve 4. sınıflarda haftada 1 saat Fen ve Teknoloji öğretmenleri eşliğinde izlencelerine uygun olarak hazırlanmış deneyler ile teorik bilgilerini yaparak ve yaşayarak pekiştirir.

Uygulamalı öğrenimin temelinde de öğrencinin bu sürece aktif katılımı gelir. Bu nedenle deney yapmak, deneye katılmak, deney yapmayı teşvik etmek gerekir. Öğrenciler deney yaparken araçları tanır uygun şekilde kullanır, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğrenir. Yaptığı her deney sonunda ise bir işi başarmanın mutluluğu ile motivasyonları artar.

Öğrenciler laboratuvar ortamını ya da çevresindeki basit araçları kullanarak yapacağı deneylerle birçok sorunun yanıtını kendi kendine bulacak, geleceğin bilim adamlığı için küçük adımlarını şimdiden atacaktır.

1., 2. ve 3. sınıflarda haftada 12 saat, 4. sınıfta 12 saat İngilizce dersi ile birlikte 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda haftada 5 saat İtalyanca  dersi alırlar. Yabancı öğretmenlerin de bulunduğu yetkin öğretmen kadrosu ile öğrenimini aldıkları her iki yabancı dili de yaşayarak, fonetik çalışmalar eşliğinde günlük hayatlarının bir parçası haline getirirler. 3. sınıftan itibaren uluslararası sertifika veren Cambridge starters, movers, flyers sınavlarına hazırlanırken İtalyanca sertifikasyonlarına yönlendirilirler.

Görsel sanatlar dersinde öğrencilerimiz önce hayal eder, düşünür, araştırır, kişileştirir, hayallerini zihninde resmeder, konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder. Gerekirse yazıya döker, şiirsel evrene dalıp, müziğin ritmiyle birleştirir. Konuyla ilgili destek ve eskizini çizer, temayı iki veya üç boyutlu görsel çalışmalarla sergiler. Eğlenceli, yaratıcı ve eğitsel süreçte görsel sanatın tutkulu dünyasında küçük ama kocaman kocaman yürekleriyle yaşamlarının en büyük adımlarını atarken görsel sanatlara ilişkin temel sanat bilgilerini de kazanırlar.

Seramik dersinde duygularını ifade etme gücünü kazanır ve en önemlisi çamur ile çalışırken soyut kavramları somuta dönüştürmenin mucizesini yaşarlar.

Ayrıca görsel ve plastik sanatlar eğitimi, Martı Kolejinde öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak planlanmış akımlar ve bu akımları temsil eden sanatçıları tanımalarına yönelik çalışmalarla zenginleştirilmiştir.

Martı Koleji'nde öğrencilerimiz program çerçevesinde düzenli olarak düzey belirleme, süreç değerlendirme ve tarama testleri ile eğitimin ölçme değerlendirme sürecinde takip edilirler. Alınan sonuçlara göre eğitsel önlemler zamanında alınır. Bu doğrultuda amaç pozitif gelişimi sağlamaktır.

MIND LAB ile gelecek kuşakların; bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini kuvvetlendirerek, onlara düşüncelerini nasıl aktaracaklarını öğreterek ve öğrencileri "nasıl öğrenildiğini öğren" için cesaretlendirerek 21. yüzyılın karmaşık zorluklarına hazırlamaktır. En önemlisi, Mind Lab çocuklarımızın kabul gören, katılımcı ve mutlu bireyler olmasına yardım eder. Bunu başarmak için de öğretmenleri ve okulları yenilikçi eğitsel araçlarla güçlendirir.

Hızla gelişen dünyamızda, Matematiğin yeri ve öneminin giderek arttığının bilincinde olan okulumuz, gerçek hayatla matematik bilgilerinin kaynaştırılması ile hayatta karşılaşılabilecek problemlerin daha kolay çözülebileceğine inanmaktadır. Çalışmalarımızı doğadan, hayattan alarak soyut kavramlara geçişi kolaylaştırılmakla matematiğin korkulan değil sevilen bir ders olması hedeflenmektedir. Matematiğin evrensel diliyle bilimdeki evrenselliğe adım atan çocuklarımıza, günlük yaşamda gerekli olan çözümleyebilme, düşünme, muhakeme etme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi davranışları geliştiren bir alan olarak matematiği öğretmek ve sevdirmek de hedeflenmektedir.

Türkçe dersi ile çocuklarımıza; Türk dilini sevdirme, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, dil becerilerini geliştirme, hayat boyu öğrenmelerini sürdürerek geleceğin bireylerini yetiştirme hedeflenmiştir. Öğrenmenin okuma alışkanlığı ile sürekliliğinin sağlanacağı düşüncesi ile okuma alışkanlığı kazanmaya özel önem veren okulumuz ayrıca bu dersler ile dinleme, konuşma, okuma-yazma, görsel okuma ve görsel sunu çalışmaları ile kendisini ifade edebilen, gerektiğinde hakkını arayabilen, bilgi ve kültürünü başkalarına da aktarabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Ulu Önder Atatürk'ün "Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur" sözünü benimseyerek; 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda Beden Eğitimi derslerinde branşa özgü beceri, bilgi ve tutumların öğretilmesi için "Spor Eğitim Modeli" benimsenmiştir. Öğrencilerimizin, 1. sınıftan itibaren, derslerde Basketbol, Voleybol, Atletizm ve Jimnastik gibi temel branşlara özgü becerileri kazanmaları sağlanır.

Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin güven duygularını geliştirmek, liderlik özelliklerini pekiştirmek, sosyalleşmelerini desteklemek ve bunun yanı sıra spor disiplinine özgü temel tekniklerin kazanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerimizin, Beden Eğitimi öğretmenlerinin hazırlamış olduğu belirli bir program doğrultusunda, gelişimleri takip edilmekte, hem de yetenekli öğrencilerimiz okul takımlarına yönlendirilmektedir.

Okul takımlarına seçilen öğrencilerimiz, resmi ve özel müsabakalarda okulumuzu temsil etmektedirler.

Hedefimiz, çocuklarımızın müzikal deneyimlerini, müzik müfredat programları doğrultusunda "yaşayarak" edinmelerini sağlamaktır. Bu nedenle derslerimizde özellikle Orff Metodu'na yoğun olarak yer verilir. Koro çalışmalarında müzik disiplini eşliğinde ses ve enstrümanları kullanmayı öğrenirler. Uluslararası müzik çeşitliliği ile tanışır ve iyi bir dinleyici olurlar.

Hayat Bilgisi dersinde amacımız çocuklarımızı Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Türk milletinin ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, devletine karşı sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerimizin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları ve kullanabilecekleri yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktır. Çocukların okula başlamadan önceki dünyası, aileleriyle ve ailelerin çocuklara sağladığı olanaklarla sınırlıdır. Okul çocuklara daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlar. Hayat Bilgisi bunların yanı sıra ileride alacakları Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler derslerine temel oluşturmaktır.

Sosyal Bilgiler toplumsal hayatla ilişkimizi birbirine bağlayan bir derstir. Sosyal Bilgiler dersinin amacı; bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek bulunduğu toplumla uyum içinde yaşamasını sağlamaktır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkesini ve bayrağını seven ve koruyan,
 • Haklarını bilen, insan haklarına saygılı,
 • Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öğeleri kavrayan,
 • Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini öğrenen,
 • Temel demokratik değerlerle donanmış,
 • Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynaklarını tanıyan,
 • Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilen,
 • Günlük yaşamda haritadan yararlanan,
 • Çevreyi koruma ve iyileştirme bilincini kazanan,
 • Ulusuna, bayrağına ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştiren,
 • Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık haline getiren,
 • Ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, özverili, iyi bir vatandaş olarak yetişen öğrenciler yetiştirmektir.

  "Kısacası Martı Koleji'nde ULUSALDAN EVRENSELE ÇAĞDAŞ BİREYLER yetiştirilir." • Sayfa Başı