Eğitim / Eğitim Programı / Ortaokul Eğitim Programı

Martı Ortaokulu; eğitim felsefesini "Tam Öğrenme Modeli" ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış kriterleri üzerine kurmuştur. Martı Ortaokulu'nda öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. "Tam Öğrenme Modeli" uygulanan okulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek uygulanan yöntem ve tekniklerle tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmesi sağlanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan "öğrenci merkezli" eğitimle öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonlarında uygulanan izleme sınavlarıyla öğrencilerin öğrenme eksikleri saptanır. Değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen öğrenme eksiklikleri, tamamlayıcı çalışmalarla giderilir.

Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve ingilizce derslerinin öğretim programları kapsamında öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamak için ek çalışmalar yapılır. Haftalık program içinde yürütülen ek çalışmalarda öğrencilerin akademik gereksinimleri ve öğrenme farklılıkları değerlendirilerek "küçük gruplar" oluşturulur, okul bünyesinde oluşturulan bir komisyon yıl içinde devam eden bu çalışmaları planlar ve öğrenci başarılarını bire bir takip eder. Bu çalışmalarda öğrencilerimize soruyu hızlı ve doğru okuma, zamanı doğru kullanma gibi sınav teknikleri de öğretilir.

Okulumuzda yabancı dil dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından haftada 9 - 12 saat arasında yürütülür, birinci yabancı dil İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İtalyanca  seçmeli ders olarak verilir. Yabancı dil eğitiminde hedefimiz farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir. Martı Ortaokulu İngilizce dersleri konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi içeren ünite bazında konular şeklinde planlanmıştır. Buna paralel olarak da İngilizce sınavlarımız bu dört temel beceriyi esas alarak hazırlanır. Sadece bilginin ölçülmesi değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme ve uygulama düzeyinde edindikleri becerilerin de ölçülmesi göz önünde bulundurulur. Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır. İngilizce öğretiminde öğrencilerimizin her zaman İngilizce konuşmalarını, sunum yapma tekniklerini uygulamalarını, kendi başlarına bir öykü kitabı okumalarını, okunan kitaba ilişkin yapılacak sınıf projeleri üzerinde çalışmalarını, verilen konular hakkında paragraflar ve makaleler (essay) yazmalarını sağlayacak çalışmalar yapılır. Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak öğretilen İtalyanca derslerinde öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri için onlara gerekli beceriler kazandırılır.

Martı Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisi, velilere, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik çalışmalarla, öğrencilerimizin bedensel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesini amaçlar. Her ay gelen uzmanlar tarafından verilen seminerler ile velilerimizin ve öğrencilerimizin bilgilenmesi amaçlanır. Öğrencilerimizin akademik ve bireysel-sosyal gelişimlerine yönelik etkinlikler ve eğitimler sonucunda kendilerini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, mutlu, duyarlı ve yaratıcı, ders çalışma yöntemlerine hâkim bireyler olmalarına katkıda bulunmayı hedefler. Öğrencilerin çoklu zekâ gelişim atölyelerinde bireysel farkındalıklarını sağlamaları amaçlanır. Öğrencilere bireysel danışmaların yanı sıra grup danışma çalışmaları yapılarak, grup dinamiklerinden faydalanmak amaçlanır. Değerler ve karakter eğitimi boyutuyla da önemli değerlerimizi içselleştirmiş, çevresine duyarlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bireye sevgi ve saygı doğrultusunda gizlilik esasına dayanarak çalışmalarını sürdürür.

MARTI Ortaokulu, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırabilmek ve bu alışkanlığı kalıcı hale getirebilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Okulumuzun tüm seviyelerinde her şube, okul kütüphanemizde haftada bir ders saati okuma yapar. Kütüphane saatinin dışında, 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizin kitaplar üzerinde çalışma yürüttüğü özel üniteler vardır. Bu ünitelerde kitap tanıtımları, kitap üzerinden tartışmalar yapılır. Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin ortak konularını kapsayan kitaplar, bu branşlarla birlikte çalışmalar yapılarak konulur. Her yıl tüm okullarımızı kapsayan Geleneksel "MARTI Kitap Fuarı ve Söyleşi Günleri" düzenlenir. Bu etkinlik boyunca öğrencilerimiz yazarlarla ve çeşitli sanat, bilim ya da özel alanlardaki usta isimlerle söyleşilere, özel atölye çalışmalarına yaş gruplarına göre katılırlar.

Okulumuz, öğrencilerde araştırma merakı uyandırmak ve onlara bilimsel düşünme becerisi kazandırmak amacıyla proje çalışmalarına ağırlık verir. Projelerde öğrenciler, araştırma yollarını öğrenirken, aynı zamanda çevreyi tanıma ve çevreyle ilişki kurmaya yönlendirilirler. MARTI Ortaokulunda okul içi projelerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası projeler de yürütülür. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen "Bu Benim Eserim" proje yarışması başta olmak üzere pek çok bilimsel yarışmada öğrencilerimiz yer alır.

Öğrenciler sadece nota dayalı ölçme araçları ile değerlendirilmezler aynı zamanda, notsuz-alternatif ölçme araçları da kullanılır. Rubrikler (öğrenci ve öğretmenler tarafından ortak olarak belirlenen kriterler çizelgesi) öğrencinin olumlu davranışlarını ve öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık düzeyini arttırdığı gibi bireyin kendini daha iyi tanımasına da yardımcı olur.

5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeyindeki her öğrencimizin akademik, sosyal, kültürel ve dil gelişimini takip eden bir Eğitim Koçu vardır. Eğitim koçları öğrencinin dersine giren öğretmenler arasından seçilir. Eğitim koçu aynı zamanda her öğrenci için yıllık çalışma programı hazırlar. Eğitim koçları sadece öğrenci ile değil aynı zamanda veliler ile de iletişim ve iş birliği içerisinde çalışır. Öğrenci ile ilgili bilgiler dosyalanır ve öğrencinin, mezun oluncaya kadar takibi yapılır.

Okulumuzda, fen laboratuvarlarında deneylerle öğreterek ve öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirerek öğrenmekten zevk alan, sorgulayan, araştıran ve üreten öğrenci yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

MindLab, düşünce oyunlarını kullanmak sureti ile öğrencilerin düşünme becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştiren bir metottur. MindLab, zeka oyunlarını kullanarak, çocukların sosyal (takım çalışması kurabilme, empati, sosyal ortama uyum), duygusal (kararlı, öz disiplinli, duygularını kontrol edebilen) ve bilişsel (problem çözme, karar verme, sözel beceriler, stratejik ve yaratıcı düşünme) becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Okulumuzda oluşturulacak MindLab takımı ile Türkiye elemeleri ve olimpiyatlara katılmak hedeflenmektedir.

Heykel, üç boyutlu çalışmaları içeren bir programdır. Heykel ile ilgili çalışmalarda, çocukların önceleri yüzeysel bir algıya sahip oldukları nesneleri tanıdıkça üç boyutu algılamalarından yola çıkılarak onlara üç boyutlu çalışmalar yaptırılır. Bu sanatın ana malzemesi kil'dir. Kil, çocukların ruhsal ve psiko-motor gelişiminde çok önemli rol oynar. Heykel çalışmaları özellikle el, bilek ve parmak kaslarının kuvvetlenmesine, daha koordineli hareket etmesine, el ve göz koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olur. Çocuklar heykel çalışmaları ile kendi dünyası ve çevresi ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini ve duygularını anlatırken hacimsel bir dokunulurluğu olan çalışmalarla üretici olmanın zevkini yakalar.

Müzik, çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir. Estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin kavramı çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Müzik akademik performansı da olumlu etkiler. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda veya sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır. Düzenli olarak müzik aleti çalmanın beynin görme, duyma, hareket etme ve koordinasyonla ilgili bölümlerinin büyümesini sağladığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda okulumuzda koro ve enstrüman çalışmalarına önem verilmektedir.

Okulumuzda basketbol, futbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, jimnastik gibi spor çalışmaları yapılmaktadır. Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur. Bireyi topluma hazırlar. Spor etkinliklerinin genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında, sosyalleşmesinde ve kültürel gelişiminde büyük etkisi olmaktadır.

Okulumuzda yürütülen eğitsel etkinliklerle öğrencilerimize kültürel, sosyal, sanatsal, düşünsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen ortamlar sunulur. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, dil, bilişim teknolojileri, kültür, plastik sanatlar, sahne sanatları, müzik, spor gibi çeşitli alanlardaki etkinliklerle öğrencilerimize kendilerini tanıma, farklı yönlerini keşfetme, yararlı hobiler edinme imkanı sağlanır.

Öğrencilerimizin geleceğinin en sağlıklı şekilde planlanabilmesi şüphesiz ailenin yakın ilgi ve desteği ile mümkündür. Velinin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanımak, öğrencinin tam ve çok yönlü gelişmesini sağlamak için okul - veli işbirliğini geliştirmek, okul – öğrenci – veli anlayış birliğini sağlamak amacıyla düzenli veli toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda, öğretim programı uygulamaları, öğrencinin başarısı ve öğrenme eksikleri konusunda bilgi alışverişi yapılır. Bu toplantılar okul yöneticisi, veli, eğitim koçu ve rehber öğretmen eşliğinde bire bir yapılır.

Okulistik; elektronik içerik ve ölçme-değerlendirme desteği veren, internet tabanlı bir "Eğitim ve Öğrenme Platformu"dur.Sayfa Başı